De siste årene er det satt fokus på at kontakten mellom hjem og skole skal styrkes også i den videregående skolen

Foreldre/foresatte til elever som ikke er myndige på Vg1 og Vg2 har i løpet av første semester rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om skolehverdagen til eleven og om elevens kompetanse i de ulike fagene.

Aktuelle temaer til samtalen kan være eventuelle utfordringer rundt fravær og orden/atferd, overgangen fra ungdomsskole til videregående (gjelder Vg1), spesielle hensyn som bør tas i forhold til elevens læringssituasjon eller helsemessige forhold. Man kan også komme inn på erfaringer fra tidligere skolegang som kan påvirke læringen på videregående. Eleven har rett til å være med på samtalen.

Vi tror at en god relasjon mellom skole og hjem er viktig i seg selv.  Vår erfaring er at god kontakt med hjemmet også er viktig i kampen mot frafall i den videregående skolen. Samtalene vil gjennomføres i løpet av ukene 46 – 48. Samtalene vil foregå primært på dagtid og vil ha en varighet på ca 20 minutter. Dersom det blir vanskelig å møte til samtale, kan det avtales telefonsamtale med kontaktlærer.

Vennligst send en tilbakemelding pr SMS, til 45 41 62 79, dersom du/dere ønsker en samtale eller telefonsamtale, innen mandag 5. november. Husk å oppgi navn og klasse på eleven i tekstmeldingen, og om du ønsker møte eller telefonsamtale. Når vi får en oversikt over hvor mange som kommer, gir vi tilbakemelding om tidspunktet for samtalen.

Dersom steforeldre ønsker å være med på samtalen, må det gis skriftlig samtykke fra begge foreldrene som har foreldreansvar.