HVA ER MOBBING?

I Elevundersøkelsen er mobbing definert slik:.. gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.

HVA SIER LOVEN OM MOBBING?

I privatskolelovas formålsparagraf, § 1-1 siste ledd, står det at “Det skal leggjast vekt på å skape godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar og mellom skole og heim. Alle som er knytte til skolen, skal arbeide for å hindre at elevane kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar.”

Privatskolelova i § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø viser til opplæringslovens kapittel 9a, som handler om elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det at: … «alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring».

ANSATTE HAR ANSVAR FOR Å FOREBYGGE OG STOPPE MOBBING

Ansatte og ledere ved Nordborg har ansvar for å forebygge og stoppe mobbing. I arbeidet mot mobbing vil vi legge vekt på  å bygge opp et godt læringsmiljø på hele skolen  å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing  å løse mobbesaker raskt  å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

Det er viktig at alle ved Nordborg involveres i ansvaret for et mobbefritt skolemiljø. Dersom alle parter har et eierforhold til arbeidet og deltar aktivt er sjansen for å lykkes større.

SPESIELT FOR REKTOR

Rektor skal

 følge opp rutinene ved skolen

 sørge for kompetanseutvikling etter behov

 sørge for informasjon til alle berørte parter

 sette mobbingen på dagsorden og sørge for at det er kontinuitet i arbeidet

 bestemme om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker

 følge opp alle klager på de ansatte

 ta imot varsler om mobbesaker, og sette i gang et arbeid for å løse saken

FOREBYGGING

Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Følgende faktorer er viktige for å kunne forebygge mobbing:  Skolen som organisasjon har god ledelse og preges av en kultur for læring, dette har en indirekte effekt på elevens læringsmiljø og læring  Lærerens evne til å lede klasser og grupper er en av de viktigste faktorene i arbeidet mot mobbing og for å skape gode læringsmiljø.
 Læreren har stor relasjonell kompetanse. Han eller hun bygger bevisst opp en positiv relasjon til hver enkelt elev, og elevene opplever at læreren bryr seg, viser omsorg og støtter dem slik at de opplever trygghet og tillit og blir sett av læreren.

 Læreren stiller rettferdige krav til elevene, og roser og korrigerer ut fra klassens kjente og faste normer.

 I elevsamtalen tar kontaktlærer opp tema vedr mobbing.

 Elevrådet har jevnlig oppe tema vedr mobbing, og de tillitsvalgte tar dette opp i klassene.

Elever som blir sett og anerkjent av læreren, blir trygge også i forhold til andre elever. Kulturen i elevgruppa har betydning for både læring og væremåte. En klasse med kollektiv vi-følelse og et godt samarbeid vil skjerme om og beskytte hverandre og ikke tolerere at noen blir plaget eller krenket.

Den ansattes ansvar:

 Innhente og gi nødvendig informasjon etter behov.

 Være spesielt oppmerksom ved overgangen mellom ungdomsskolen og videregående.

 Være observant i skolemiljøet, i klasserommet og for øvrig i skolens lokaler. Kontaktlærer må også spørre hva som skjer på skoleveien og i skolebussen.

 Ta opp temaet mobbing i klassene og engasjere elevene i arbeidet. Kravene skolen har til holdninger og atferd, må samsvare med generelle normer og den standarden elevene opplever på skolen.

 Gjøre elevene bevisste på hvordan mobbingen foregår, om de ulike rollene elevene kan ha, at det ikke er tillatt å mobbe, hvordan det oppleves å bli mobbet, og at mobberen også tar skade av å mobbe.

 Ta opp tilskuerrollen. Passive elever forsterker mobbesituasjonen, og elevene bør lære hvordan tilskuere kan hjelpe til med å få slutt på mobbingen.

 Ta opp mobbing som skjer via mobiltelefon og internett. Dette temaet kan også behandles på foreldremøtet og/eller foreldresamtalen.

HVORDAN AVDEKKE MOBBING?

Mesteparten av mobbingen foregår uten at voksne er til stede. Det kan være vanskelig å oppdage, og svært mange av elevene som blir mobbet, sier ikke ifra om det som foregår. Derfor må man være aktive på mange måter for å kunne avdekke mobbing.

 Nordborg gjennomfører hvert år Elevundersøkelsen. Resultatet derfra brukes i evalueringen av skolens arbeid.

 Mobbing tas opp i de individuelle samtalene med elevene, og evt. i foreldresamtalene og på foreldremøter.

 Meldinger om mobbing fra elever og foreldre tas alltid på alvor.

 Ved mistanke om mobbing vil de ansatte intensivere observasjonen og undersøke saken nærmere ved innhenting av opplysninger.

Ny teknologi og mobbing Mobbing ved hjelp av mobiltelefon og internett foregår både i fritiden og på skolen. Derfor vil også denne formen for mobbing tas opp på skolen.

 Nordborg har regler for bruk av mobiltelefon og internett på skolen.

 Det arbeides for å lære elevene god nettbruk.

 Ved mobbingen både på og utenfor skolen, kan det bli aktuelt å samarbeide med foreldre, politi og andre for å løse (digitale) mobbesaker. Mange elever som er utsatt for tradisjonell mobbing på skolen, er også utsatt for digital mobbing.

HVORDAN LØSE MOBBESAKER?

Nordborg skal være mobbefri. For å klare dette er det viktig at sakene som oppstår, løses raskt. Ansatte må kunne gå konstruktivt inn for å løse mobbesaker. Ansatte har også en plikt etter opplæringsloven til å bidra til å bekjempe mobbing.

Dersom en ansatt på skolen står overfor en mobbesak, skal det gis beskjed til rektor. Det er viktig at både rektor og ansatte møter alle involverte med respekt. De som blir mobbet, skal oppleve ansatte som ivaretar dem og som er trygge og tydelige. De som mobber, skal møte ansatte som klart tar avstand fra det som er gjort, men som viser elevene respekt og har forventninger om endret atferd. Alle involverte foreldre skal oppleve ansatte som viser dem og barna deres respekt.

Mal for å løse mobbesaker

 Undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon.

 Samtaler med den som er blitt plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte.

 Evt samtale med foreldrene til den som er plaget.

 Samtale med den som mobber. Dersom det er flere som mobber, skal man snakke med én om gangen.

 Inviter til samarbeid for å få slutt på mobbingen, gjør avtaler om hva som skal skje videre, og sett opp en ny samtale.

 Hvis behov samtaler man med mobbernes foreldre hver for seg. Dersom foreldrene ønsker det, kan man snakke med flere samtidig.

 Enkeltvedtak. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når det er oppdaget mobbing. Foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Det utløser også enkeltvedtak.

 Sanksjoner og dokumentasjon. Det vil settes inn sanksjoner overfor mobbere dersom det er nødvendig. Evt sanksjoner skal dokumenteres.

 Oppfølging. Mobbesituasjonen følges inntil den opphører helt.

 Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise, PP-tjenesten eller andre ressurspersoner.

OPPFØLGING

Mobbesaker kan foregå i lang tid på skolen. Dette er ikke akseptabelt. Jo lenger mobbingen varer, jo større skade tar den som blir mobbet. Det er viktig å forsikre de som blir utsatt for mobbing, om at voksne følger med og vil gripe inn dersom mobbingen fortsetter. Den som har blitt plaget, trenger hjelp til å bearbeide de vonde opplevelsene. Det kan være aktuelt å trekke inn ekspertise, for eksempel psykologhjelp. Man må også jobbe for å få den som ble mobbet, inkludert i klassen.

Mobbere trenger hjelp til å utvikle en sosialt akseptabel atferdsmåte. Man må derfor følge utviklingen, vurdere den enkeltes oppvekstsituasjon og eventuelt be om hjelp fra PP-tjenesten, barnevernet eller andre. Forskning viser at mobbere har vanskelig for å greie seg i livet dersom de ikke blir stoppet på et tidlig tidspunkt og får passende hjelp.

Skolen skal også evaluere sitt arbeid i etterkant av en mobbesak.

Vedtatt i skolestyret for Nordborg vgs. 9. februar 2012