§ 1 FORMÅL

Formålet med ordensreglementet er å regulere elevenes rettigheter og plikter ved Nordborg, skape et godt psykososialt miljø på skolen og bidra i den enkelte elevs sosialiseringsprosess. De kristne verdiene både fordrer og fremmer toleranse og nestekjærlighet. Guds ord og det kristne menneskesynet sier at alle mennesker er elsket av Gud og at alle mennesker er like mye verdt, og dette er utgangspunkt for alt som skjer på skolen.

§ 2 VIRKEOMRÅDE

Ordensreglementet gjelder for alle elever ved Nordborg videregående skole. Reglementet gjelder i skoletida. Det innebærer både skoletimer, friminutt, ved arrangement i skolens regi og ved skoleturer. Elevenes atferd til og fra skolen reguleres også av dette reglementet.  Det som skjer i det digitale rom, f. eks. gjennom elevens pc-er og telefoner vil kunne omfattes av ordensreglementet. Krenkelser i det digitale rom både utenfor skolens område og utenfor skoletida vil kunne sanksjoneres etter skolens ordensreglement, hvis de har sterk nok tilknytning til skolen og skolemiljøet.

§ 3 ELEVENES RETTIGHETER

I samarbeid med klassen og klasseledelsen, har elevene rett til medvirkning ved:
– evaluering av undervisningen
– valg av undervisningsformer og undervisningsmetoder
– valg av lærestoff innenfor rammene av læreplanene
– oppsett av periodeplaner
– utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen

Elevene har rett til underveisvurdering, dvs. en grunngitt informasjon om kompetansen til eleven som skal gis som meldinger med sikte på faglig utvikling. Det skal gjennomføres minst en fagsamtale hvert halvår (forberedte samtaler mellom elev og faglærer), altså to samtaler med «framovermelding» og «bakovermelding» i løpet av skoleåret.

Kontaktlærer skal gjennomføre 2 formelle elevsamtaler pr. år, en tidlig om høsten og en tidlig i 2. termin. Elevsamtalene skal være en dialog om hvordan eleven har det på skolen (trivsel, orden, oppførsel etc.) I tillegg kan kontaktlærer snakke om elevens faglige utvikling i egne fag dersom det er aktuelt.
Ved personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringa, har elevene rett til å få rådgivning, oppfølging og hjelp.

Elevene får låne lærebøker på skolen.

Elevene har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg.

Elevene har rett til og skal, uten ugrunnet opphold, ta opp med skolen (faglærer, kontaktlærer, rådgiver eller skolens ledelse) dersom det er forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan for eksempel være:
– at læreplanene ikke følges
– at eleven ikke får den hjelp han/hun ber om
– mangler ved det utstyret som brukes i undervisningen
– dårlig klassemiljø (for eksempel mobbing)

Elever kan benytte seg av skolens oppslagstavler, så fremt det som henges opp er stemplet med skolens stempel.

§ 4 ELEVENES PLIKTER

Alle i skolesamfunnet har plikt til å rette seg etter de bestemmelser i lover, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid.

Elevene er forpliktet til å møte til den daglige undervisningen, det vil si.:
– å møte presis til undervisningen
– å bidra til at læreren får grunnlag for vurdering
– å delta i undervisningen i den form den blir gitt
– å følge den plan som er lagt for skolens daglige liv og arbeid. Her hører også med andakt som blir holdt hver dag
– være forberedt til elevsamtale og fagsamtale
– å holde seg oppdatert i Teams

Eleven skal på forhånd ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp skolearbeid eller andre avtaler til avtalt tid.

Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og grov uaktsomhet vil medføre erstatningsansvar.

Skolebøker som ødelegges eller mistes må erstattes av elevene.

Elevene skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i faget etter pålegg fra skolen. Elever som ikke etterkommer disse, kan nektes å delta i undervisningen.

Eleven plikter å betale skolepenger fastsatt av skolens styre, jfr. friskoleloven § 6-2.

Elevene må sette seg inn i og følge skolens trafikk- og parkeringsbestemmelser. Biler, motorsykler og sykler må plasseres på anviste parkeringsplasser. Alle elever/ansatte som parkere på skolens område skal benytte seg av skolens parkeringskort.

§ 5 ORDEN

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å:

 • møte presis på skolen og til undervisningen
 • ha skolesakene i orden
 • ha med seg nødvendige læremidler og utstyr
 • være i klasserommet og gjøre arbeidet man blir bedt om så godt man kan og til rett tid
 • levere egenmelding og eventuell dokumentasjon på fravær snarest mulig etter at eleven er tilbake på skolen.
 • gi beskjed til praksisplassen hvis eleven ikke kan møte opp i praksis
 • betale skolepengene til rett tid

§ 6 OPPFØRSEL

Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å:

 • være hyggelige og høflige mot de andre elevene og de ansatte
 • være rolig i timene
 • bruke pc og telefon kun etter lærers anvisning i timene
 • ikke spise i timene
 • ikke banne eller bruke annet grovt språk
 • ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, psykisk, verbalt eller digitalt
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler
 • ikke være voldelig eller komme med trusler
 • ikke røyke eller snuse på skolens område, eller være påvirket av rusmidler i skoletida
 • ikke jukse eller forsøke å jukse på innleveringer, prøver og/eller eksamener
 • ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller på skoleturer
 • ikke oppholde seg på internatene i skoletida

§ 7 OPPMØTE OG FRAVÆR

Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Elevene er av den grunn forpliktet til å møte presis til hver time eller kunne vise til avtale med faglærer(e) om annen arbeidsform. Kommer eleven mer enn 20 minutter for sent til time regnes det som fravær.

Dersom en elev blir syk eller av annen tvingende grunn må være borte (evt. forlate undervisningen i løpet av skoledagen), skal han eller hun alltid melde fra til kontaktlærer, faglærer eller ekspedisjonen.

Dersom fraværet varer mer enn tre dager i sammenheng, skal skolen (v/kontaktlærer) ha særskilt melding. Hvis skolen ikke hører noe, vil kontaktlærer ringe eleven, evt. nærmeste pårørende hvis en ikke oppnår kontakt med eleven.

Hovedinnholdet i den nye fraværsordningen

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23.06.16 en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det i skoleåret 2016/17 vil være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær). Hvis de overstiger denne grensen, vil de ikke få karakter i faget. Hensikten med å innføre fraværsgrense er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk. Det er svært viktig at både elever og foresatte kjenner til den nye fraværsordningen. Hele endringen kan dere finne her på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (http://www.udir.no)

Udokumentert fravær

Hvis en elev er borte fra undervisningen i mer enn 10% uten å dokumentere fraværet sitt, gjelder følgende fraværsregler:

 • Hvis eleven har over 10 % udokumentert fravær i enkeltfag, vil eleven som hovedregel ikke få karakter i faget.
 • Rektor har likevel mulighet til å gjøre en vurdering og utøve skjønn i enkelttilfeller for fravær inntil 15 %. Dette kan gjelde elever i en vanskelig livssituasjon – der årsakene til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter i faget (forutsatt at faglærer har vurderingsgrunnlag).
 • Dersom eleven totalt sett har mer enn 15 % udokumentert fravær i enkeltfag, vil eleven ikke få karakter i faget.
 • Fraværsreglene gjelder både halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter.

Dokumentert fravær

Hvis eleven er borte fra undervisningen på grunn av sykdom eller andre gyldige grunner, er det viktig at han/hun har dokumentasjon slik at fraværet ikke telles som ugyldig fravær (jf. 10% regelen). Likevel kan eleven komme i en situasjon at faglærer mangler tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til tross for dokumentert fravær. Konsekvensen kan da bli at eleven får ikke vurdert (IV) i faget.

Eleven kan få karakter hvis det dokumenteres at fraværet som overstiger 10% kommer av:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Religiøs høytid for medlemmer av et annet trossamfunn enn Den norske kirke (inntil to skoledager)
 • Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med rektor regnes ikke som fravær.

Dokumentasjonskrav

Den nye fraværsordningen har altså strengere krav til dokumentasjon av fravær enn tidligere. Fravær grunnet det overnevnte krever dokumentasjon for å bli godkjent som gyldig fravær.

Vi presiserer at eleven må framskaffe dokumentasjon etter time hos:

 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • Psykolog (BUP/VOP)
 • Helsesøster (helsesøster skal ikke dokumentere sykefravær!)
 • Tannlege

Kronisk sykdom kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen dokumentasjon fra sakkyndig. Dette gjelder også ved utredning/oppfølging av sykdom.

Ved velferdsgrunner kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever benyttes.

All kjøreopplæring, inkludert oppkjøring, er ifølge Kunnskapsdepartementet å betrakte som udokumentert fravær i den nye fraværsordningen.

Dokumentasjonen skal leveres inn senest tre dager etter at eleven er tilbake på skolen etter fraværet.

Annet fravær

Hvis en elev er borte fra skoletimer på grunn av en rettighet man har etter Friskoleloven/Opplæringsloven, skal det ikke regnes som fravær. Det gjelder f.eks.:

 • Rådgiving på skolen
 • Møte med PP-tjenesten
 • Organisert studiearbeid som er avtalt i forkant
 • Elevrådsarbeid
 • Skolens bistandsprosjektarbeid
 • Avtale med rektor eller andre ansatte

Søknad om fri/egenmelding

Elevene ved Nordborg vgs. skal søke om fri i forkant dersom de planlegger å utebli fra undervisningen. Dette skal de gjøre uansett fraværsgrunn.

Som friskole må vi i tillegg forholde oss til Økonomiforskriftens 20-dagersregel, som sier at skolen mister statsstøtte for elever med mer enn 20 dagers udokumentert fravær.

I tilfeller der man ikke kan søke om fri i forkant, f.eks. ved sykdom, skal eleven levere inn en egenmelding som forklarer fraværet. Husk å legge ved dokumentasjon for fraværsgrunn hvis man kan dokumentere fraværet.

Innlevert dokumentasjon er også viktig for at rektor skal kunne utøve skjønn i tilfeller med ugyldig fravær ut over 10%.

Dokumentasjonen skal leveres inn senest tre dager etter at eleven er tilbake på skolen etter fraværet.

 

Varselbrev

Eleven vil få varselbrev fra skolen ved fare for ikke å få karakter pga. høyt fravær, eller ved fare for ikke å få karakter pga. manglende vurderingsgrunnlag. En elev kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter uten å ha blitt varslet på forhånd.

Alt fravær skal i utgangspunktet føres på vitnemål og kompetansebevis. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres vitnemålet/kompetanse-beviset, men er selv ansvarlig for å dokumentere årsaken til fraværet.

 

§ 8 JUKS ELLER FORSØK PÅ JUKS

På alle innleveringer/prøver er det bare anledning til å bruke de hjelpemidlene som er avtalt på forhånd. Eleven kan ikke snakke med medelever eller andre under en prøve uten først å henvende seg til vakta. Annet er å anse som juks.

Dersom en elev tas i juks eller forsøk på juks på innleveringer og/eller prøver, vil det kunne føre til at faglærer ikke kan vurdere innleveringen/prøven.

Dersom en elev tas i juks eller forsøk på juks på eksamen, skal det meldes til eksamensansvarlig eller rektor.

Eleven skal ha rett til å uttale seg muntlig før rektor fatter et enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtaket om annullering kan påklages til Fylkesmannen. Konsekvensen av annullering av eksamen er at eleven ikke kan gå opp til ny eksamen som privatist før tidligst ett år etter annulleringen, jfr. friskoleloven § 3-35. For elever som får eksamen annullert på grunn av juks eller forsøk på juks, faller standpunktkarakteren bort.

§ 9 SANKSJONER, IKRAFTTREDELSE OG SAKSBEHANDLING

Brudd på reglementet vil føre til anmerkninger, som igjen vil kunne føre til nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel. Anmerkninger gis hvis eleven ikke viser god orden eller oppførsel
(jfr. § 5 og 6)

Hvis en elev får et visst antall anmerkninger i orden og/eller oppførsel vil det utløse et varselbrev om fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel. Hvis eleven ikke viser bedring etter dette, vil han/hun få nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel. Hvis dette er gjelder standpunktkarakter, er dette et enkeltvedtak som blir avgjort i møte med faglærerne.

Andre tiltak i tillegg til anmerkning kan være:

 • påtale fra en av de tilsatte ved skolen.
 • kontakt med hjemmet og involvering av foresatte (gjelder elever under 18 år)
 • beslagleggelse av ulovlige gjenstander
 • pålegg om oppgaver for å rette opp skade en har påført skolens eiendom eller eiendeler
 • erstatningsansvar jfr. skadeserstatningsloven § 1-1 og § 1-2
 • bortvisning fra klasse/gruppe for inntil to klokketimer etter faglærers avgjørelse
 • bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. I så fall skal det gjøres enkeltvedtak av rektor.
 • anmeldelse av straffbare forhold

Ved alvorlige brudd på reglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg, kan særskilte refsingstiltak iverksettes. Det innebærer:

 • bortvisning av eleven for inntil fem dager (jfr. friskoleloven § 3-10) etter rektors avgjørelse. I så fall skal det fattes et enkeltvedtak av rektor.
 • bortvisning i henhold til friskoleloven § 3-10 for resten av skoleåret. Dette gjelder hvis en elev vedvarende har vist en slik oppførsel at det går utover orden og arbeidsro i skolen, og/eller grovt forsømmer sine plikter, blant annet ikke betaler skolepengene (jfr. økonomiforskriften til friskoleloven § 13-6 og 13-7). Det kan medføre at eleven taper sine elevrettigheter etter § 3-1 i opplæringsloven. Det er fylkeskommunen som gjør vedtak etter friskoleloven § 3-10 andre ledd om bortvisning eller tap av retten til videregående opplæring. Dette vil i så fall være et enkeltvedtak.

Eleven faller ikke utenfor ansvarsområdet for oppfølgingstjenesten selv om elevrettigheter tapes.

Eleven skal ha mulighet til å forklare muntlig for den som skal ta avgjørelsen når alvorlige sanksjoner skal tas i bruk, f. eks. ved bortvisning, jfr. friskoleloven § 3-9. Det skal gjøres enkeltvedtak av rektor hvis en elev bortvises fra skolen mer enn to klokketimer. Et enkeltvedtak skal gjøres skriftlig med begrunnelse, og eleven har rett til dokumentinnsyn, og eleven har klagerett. Det er departementet, ved fylkesmannen som er klageinstans, jfr. forvaltningsloven kap. VI.

§10 TILLEGG TIL DENNE FORSKRIFTEN

Ved spesielle situasjoner på skolen eller i resten av samfunnet, kan andre reglement komme i tillegg til ordensreglementet. Dette vil i så tilfelle være aktuelt i avgrensede perioder, f.eks. i forhold til smittevern.

Vedtatt av skolestyret for Nordborg skoler 6. oktober 2016 med endringer 4. juni 2020