§ 1   HJEMMEL, FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

1.1.            For en elev som etter søknad er tatt inn i ungdomsskolen, vises det til Lov om frittståande skolar (friskolelova) som omhandler rett og plikt til opplæring, skolegangen, tilpasset   opplæring, særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter samt spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

1.2.            Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid og god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. De kristne verdiene både fordrer og fremmer toleranse og nestekjærlighet. Guds ord og det kristne menneskesynet sier at alle mennesker er elsket av Gud og at alle mennesker er like mye verdt, og dette er utgangspunkt for alt som skjer på skolen.

1.3.            Reglementet gjelder for alle elever ved skolen. Reglementet gjelder i skoletida, på skoleområdet, i nærområdet til skolen, til og fra skolevei (inkludert på skolebussen), og evt. ved besøk hos andre skoler. Reglementet gjelder også på turer og ekskursjoner, ved nettbruk og ved andre aktiviteter i regi av skolen, uavhengig av sted og tid.

 

§ 2   ELEVENES RETTIGHETER

2.1.      Elever i grunnskoler som er godkjent etter friskoleloven, oppfyller sin plikt til grunnskoleopplæring etter friskoleloven § 3-2 som henviser til opplæringsloven § 2-1.

2.2.      I samarbeid med klassen og klasseledelsen, har elevene rett til medvirkning ved:

 • evaluering av undervisningen
 • valg av undervisningsformer og undervisningsmetoder
 • valg av lærestoff innenfor rammene av læreplanene
 • oppsett av periodeplaner
 • utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen

2.3.      Elevene har rett til fortløpende underveisvurdering, dvs. en grunngitt informasjon om kompetansen til eleven som skal gis som meldinger med sikte på faglig utvikling. Det skal gjennomføres en utviklingssamtale med kontaktlærer, elev og foreldre/foresatte om eleven sin utvikling i fagene. Elevens IUP er utgangspunkt for denne samtalen.

Kontaktlærer skal gjennomføre 2 formelle elevsamtaler pr. år, en i hver termin. Elevsamtalene skal være en dialog om hvordan eleven har det på skolen (trivsel, orden, oppførsel etc.) I tillegg kan kontaktlærer snakke om elevens faglige utvikling i egne fag dersom det er aktuelt. (jfr. forskrift til friskoleloven § 3-3)

2.4.  Jfr. friskolelovens § 3-11, og forskriftens § 7-2 og § 7-3 har elevene rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål.

2.5. Elevene har rett til å ta opp med skolen ting som ikke fungerer tilfredsstillende, det kan f. eks. være at læreplanene ikke følges, at eleven ikke får den hjelp han/hun ber om, mangler ved det utstyret som brukes i undervisningen eller dårlig klassemiljø (for eksempel mobbing).

 

§ 3   ELEVENES PLIKTER

3.1.  Alle i skolesamfunnet har plikt til å rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid.

3.2.  Eleven plikter å møte til den daglige undervisningen, dvs.:

 • å møte presis til undervisningen, og ha med seg de bøkene og det utstyret som hører med til undervisninga
 • å delta i undervisningen i den form den blir gitt
 • å følge den plan som er lagt for skolens daglige liv og arbeid. Her hører også med å være tilstede på andakt som blir holdt hver dag, i tillegg til fellestimer og fellessamvær i skolens regi

3.3.  Kroppsøving: Alle elever skal ha med gymnastikklær. Elever som av medisinske grunner ikke kan delta i undervisningen, må skaffe legeerklæring om dette. Hver gang gymnastikklær glemmes, føres dette som en ordensanmerkning. Dersom en elev ikke kan delta i en kropps-øvingstime, må det leveres melding til kroppsøvingslæreren i begynnelsen av timen. Eleven må likevel være til stede.

3.4. Elevene skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i faget etter pålegg fra skolen. Elever som ikke etterkommer disse, kan nektes å delta i undervisningen

3.5.  Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og grov uaktsomhet vil medføre erstatningsansvar.

 

§ 4   ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET

Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Det skal derfor legges vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer mellom alle som er knyttet til skolen. Derfor er det viktig å vise respekt, hensyn og medansvar.

4.1.  Alle må opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre. Banning, sårende karakteristikker og slåssing er å vise manglende respekt og hensyn. Arbeidsvanene til alle i skolen skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet.

4.2.  Det er viktig for trivselen at det holdes god orden over hele skolen – ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til hygiene og helse ivaretas. Dette innebærer for eksempel at søppel kastes i rett søppeldunk (kildesortering). Spising og drikking i timen skal normalt ikke forekomme.

4.3. Ordenselev: Hver klasse har to til tre ordenselever hver uke. Ordenselevene har ansvar for å lufte i klasserommet, tørke av tavla, rydde i klasserommet, ordne med utdeling av frukt, og ellers annet læreren ber om. Vikar for ordenselev er ordenseleven fra sist uke.

4.4.  Verdisaker og mobiltelefon: Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen. Mobiltelefon skal ikke være tilgjengelig i skoletiden. Den kan eventuelt brukes som hjelpemiddel i undervisningen dersom faglærer har bestemt det. Den enkelte faglærer bestemmer i hvilke timer det eventuelt er lov å bruke bærbart musikkavspillingsutstyr.

4.5.  Datamaskiner og internett: Alle elever har tilgang til skolens maskiner og nettverket. Det forventes at alle behandler utstyret på rett måte. Alle elever er forpliktet på å følge skolens retningslinjer for bruk av pc og nettverk.

4.6.  Uønsket atferd: Alle elever har krav på et godt miljø. Det innebærer at uønsket og/eller ulovlig atferd som hærverk, vold, mobbing, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn ikke kan aksepteres, verken fysisk, verbalt eller digitalt.

4.7.  Tobakk og rusmidler: Skolen er en tobakksfri skole, og røyking og bruk av snus er derfor ikke tillatt på skolens område. Å kjøpe, selge, oppbevare eller bruke røyk, snus eller rusmidler på skolens område eller i forbindelse med skolens virksomhet, er forbudt. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler. Det samme gjelder under turer, arrangement o.l. der skolen er medvirkende.

4.8.  Det er ikke lov å bringe med seg eller oppbevare farlige gjenstander, kniv eller andre våpen på skolen.

4.9. Fusk eller forsøk på fusk skal ikke forekomme. Plagiering, dvs. bruk av andres arbeid uten å oppgi kilde, er ikke tillatt.

 

§ 5 ORDEN

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å:

 • møte presis på skolen og til undervisningen
 • ha skolesakene i orden
 • ha med seg nødvendige læremidler og utstyr
 • ha gjort lekser/levere innleveringer til rett tid
 • være i klasserommet og gjøre arbeidet man blir bedt om så godt man kan og til rett tid
 • oppholde seg på skolens område, så lenge ikke faglærer har gitt beskjed om noe annet
 • holde orden på arbeidsplass og i undervisningsrom
 • bruke maskiner og utstyr på en forsvarlig måte

 

§ 6 OPPFØRSEL

Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å:

 • være hyggelige og høflige mot de andre elevene og de ansatte, både på skolen og på skoleveien
 • være rolig i timene
 • bruke pc/Ipad kun etter lærers anvisning i timene
 • følge skolens regler som mobilfri skole
 • ikke spise i timene
 • bruke et språk uten bannskap eller andre grove uttrykk
 • ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, psykisk, verbalt eller digitalt
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler
 • unngå å bruke vold eller komme med trusler mot medelever eller ansatte på skolen
 • ikke røyke eller snuse på skolens område, eller være påvirket av rusmidler i skoletida
 • ikke jukse eller forsøke å jukse på innleveringer, prøver og/eller eksamener
 • ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller på skoleturer

 

§ 7   OPPMØTE OG FRAVÆR

7.1. Dersom en elev blir syk eller av annen tvingende grunn må være borte (evt. forlate undervisningen i løpet av skoledagen), skal foreldre/foresatte melde fra til kontaktlærer via den digitale meldingsboka. Ingen elever kan forlate skolen i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere.

Samme dag som fraværet forekommer skal foreldre/foresatte gi beskjed til kontaktlærer via den digitale meldingsboka. Bare skolen kan innvilge permisjon fra undervisning. Spørsmål om permisjon for inntil tre dager blir avgjort av kontaktlærer. Permisjon for inntil to uker blir avgjort av rektor. Spørsmål om permisjon må leveres skriftlig. (jfr. forskrift til friskolelova, § 3-40)

7.2. Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

Eleven eller foreldra kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon på fraværet fra opplæringa på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

a)
dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
b)
innvilget permisjon etter friskolelova § 3-13.

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

 

§ 8   KONSEKVENSER FOR ELEVER SOM BRYTER BESTEMMELSENE,
jfr. friskolelova § 3-9 og § 3-10

8.1. Brudd på reglementet kan føre til nedsatt karakter i orden og i adferd.

8.2. Andre tiltak kan være:

 • anmerkning av faglærer eller inspektør
 • påtale fra en av de tilsatte ved skolen
 • kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
 • inndragning av elektronisk og annet utstyr for resten av skoledagen, hvis det er brukt i strid med regelverket
 • pålegg om oppgaver for å rette opp skade en har påført skolens eiendom eller eiendeler
 • erstatningsansvar jfr. Lov om skadeerstatning § 1-1 og § 1-2
 • bortvisning fra klasse/gruppe for inntil to timer etter faglærers avgjørelse
 • bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse
 • bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen, inntil 3 dager
 • anmeldelse av straffbare forhold
 • eleven kan flyttes til en annen skole mot sin vilje, jfr. friskoleloven § 3-3

8.3. Ved alvorlige brudd på reglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg, kan særskilte refsingstiltak iverksettes

8.4. Tiltakene skal dokumenteres.

§ 9   SAKSBEHANDLING
jfr. friskolelova § 3-9 og § 3-10, og forvaltningsloven kap. III til VI

 

Før bortvisning eller særskilte refsingstiltak blir anvendt, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

Før det blir gjort vedtak om refsingstiltak, skal det vurderes å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt, og rådgiver skal ha hatt anledning til å uttale seg.

Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer bl.a. krav til utredning, skriftlighet og begrunnelse. Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partuttalel-se og klage på vedtaket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven.

Ved avgjørelse etter disse reglene gjelder forvaltningsloven. Avgjørelse om bortvisning er enkeltvedtak, jfr. forvaltningsloven § 2. Det er departementet v. fylkesmannen som er klage-instans, jfr. forvaltningsloven kap. VI.

 
Vedtatt av skolestyret for Nordborg 4. juni 2015 med endring 8. juni 2017