Nordborg er opptatt av elevene skal ha det bra på skolen, og det psykososiale miljøet er spesielt viktig.

 

Vi siterer fra opplæringslova:

Ǥ 9a-1 Generelle krav

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.»

Dette vil si hvis en elev opplever at det psykososiale miljøet er dårlig, for eksempel ved at han/hun blir utsatt for mobbing, kan eleven og /eller foresatte be skolen sette i verk tiltak i forhold til dette. Skolen v/rektor eller daglig leder vil da gjøre et enkeltvedtak. Det er klagerett på dette enkeltvedtaket. Klagen går da til skolen som vurderer den. Hvis den ikke tas til følge sendes den videre til Fylkesmannen i Troms som er den endelige klageinstans.