Behandling av personopplysninger ved Nordborg skoler

Nordborg skoler forholder seg til personopplysningsloven med forskrifter.

Opplysninger om elever og foreldre/foresatte lagres i skolens datasystem, som er passordbeskyttet.

Alle ansatte har signert taushetsplikt, jfr. Forvaltningsloven

Alle sensitive opplysninger i papirform om elever og foresatte oppbevares i låsbare skap/safe. Digitale sensitive opplysninger lagres på skolens server som er passordbeskyttet. Slike opplysninger lagres ikke på minnepenn e.l. eller på datamaskinen.

Klasselister kun med navn kan utleveres til elever ved forespørsel.

Offentlige instanser kan innhente opplysninger om en elev når det er relevant og elev og foresatte (hvis eleven er under 18 år) har gitt samtykke. De kan også innhente opplysninger om en ansatt når det er relevant og den ansatte har gitt sitt samtykke.

Hvis andre spør etter personopplysninger, skal det alltid avklares med rektor i forkant av evt. utlevering av personopplysninger.

Eleven og den ansatte er selv ansvarlig for å oppdatere opplysninger om personalia hvis noe endres. Dette gjøres til ekspedisjonen.

Nye papirer fra samarbeidspartnere legges fortløpende i elevmappene, som oppbevares i låsbart skap.

Hvis en elev trenger ny karakterutskrift, er det eleven selv som skal be om dette. Hvis eleven bytter skole, og den nye skolen ber om opplysninger (f. eks. karakterer) om eleven, skal han/hun samtykke til at dette blir gitt

Forespørsler om innsyn skal behandles av rektor/daglig leder ved Nordborg Skoler.